13 poziomo - dżaga

 

Tekst oryginalny

jshfsjdfkhjkshdkjhfjsdhfjsdfhsjhfsfhsdfhsfhsfhsjdfhsjdfhsdfhsdhsjhjkshfjsdfhsjdhjsdhfjsfjsdhfjshffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tłumaczenie tekstu